Wijnkoperij Walrave, gevestigd aan Berkenlaan 18, 3833 AR Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wijnkoperij Walrave vindt jouw privacy belangrijk en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens
Berkenlaan 18  |  3833 AR Leusden  |  06 124 251 48  |  info@wijnkoperijwalrave.nl  |  www.wijnkoperijwalrave.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Joyce Walrave is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijnkoperij Walrave. Zij is te bereiken via info@wijnkoperijwalrave.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijnkoperij Walrave verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing, je bepaalt zelf of deze informatie relevant is)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Toelichting
• Als je een wijnbestelling bij ons plaatst, vragen wij je naam (en indien van toepassing je bedrijfsnaam), e-mailadres, telefoonnummer en het afleveradres om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Tevens sturen we je de factuur via je opgegeven e-mailadres.
• Als je een wijnproeverij bij ons boekt vragen we je naam, e-mailadres en het adres waarop de wijnproeverij zal plaatsvinden.
• Indien je via de contactpagina op onze website een vraag aan ons stelt, nemen we persoonlijk contact met je op. We gebruiken daarvoor het door jou opgegeven emailadres of telefoonnummer, deze gegevens gebruiken we alleen om je te voorzien van een passend antwoord op je vraag. Daarna zullen we deze gegevens verwijderen indien er geen bestelling/overeenkomst uit voortvloeit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijnkoperijwalrave.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijnkoperij Walrave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming
Wijnkoperij Walrave neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijnkoperij Walrave) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijnkoperij Walrave bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je een jaar niet bij ons besteld hebt, zullen wij je gegevens veilig en definitief verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wijnkoperij Walrave verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen te allen tijde toestemming aan jou vragen indien het nodig blijkt te zijn om je gegevens aan derden te verstrekken. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wijnkoperij Walrave blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wijnkoperij Walrave gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging website
Deze site is beveiligd met een https.verbinding met SSL certificaat en wordt regelmatig ge-updated. Hiermee voldoet de website aan de normen van de nieuwe Europese Privacywet AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijnkoperij Walrave en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijnkoperijwalrave.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wijnkoperij Walrave wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Let op met informatie die je openlijk deelt op b.v. Social Media
We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te wezen. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op  onze Social Media [Facebook en Instagram] – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijnkoperij Walrave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijnkoperijwalrave.nl
Back to Top